ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Phatfour B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Phatfour B.V.

DEFINITIES

 • Aanbod: een aanbod van Phatfour voor de koop van het product, met daarin opgenomen een koopprijs, betalingsverplichtingen, additionele kosten, een indicatie/verwachte levertijd, en waarin de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is opgenomen;
 • Phatfour: de onderneming die ebikes en toebehoren verkoopt onder de handelsnaam Phatfour;
 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen na ontvangst waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Garantievoorwaarden: voorwaarden ten aanzien van garantie, die van toepassing zijn op de producten van Phatfour en alle overeenkomsten tussen Phatfour en Klant en die beschikbaar zijn op de Website;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd afstand te doen van de Overeenkomst op afstand;
 • Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Phatfour een overeenkomst aangaat;
 • Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Overeenkomst op afstand: Iedere overeenkomst die tussen Phatfour en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Website: de website van Phatfour: www.phatfour.com.

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Phatfour en Klant waarop Phatfour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Phatfour voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Phatfour zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Phatfour niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Klant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

OFFERTES EN AANBOD

 1. Alle aanbiedingen van Phatfour zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Aanbod vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Phatfour kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Ieder Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van deze overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Phatfour de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de Klant te raadplegen is en de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 4. De in een Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Transport- en montagekosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet inclusief de in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen Aanbod dan is Phatfour daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Phatfour anders aangeeft.
 6. Alle opgaven door Phatfour van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Phatfour staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de website www.phatfour.com, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Phatfour, binden Phatfour niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.
 7. Offertes en aanbiedingen, folders en de Website daaronder begrepen, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van de Klant van het Aanbod en het voldoen van de daarbij door Phatfour gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Phatfour onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Phatfour is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Phatfour passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Phatfour daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Phatfour kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Phatfour op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

DE PRIJS

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan Phatfour producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Phatfour geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

LEVERING, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Phatfour kenbaar heeft gemaakt.
 2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Phatfour zal de geaccepteerde bestellingen leveren op een nader aan te geven moment en zal de Klant op de hoogte houden over de leveringstermijn en het daadwerkelijke moment van levering. Indien de bezorging grove dan wel onredelijke vertraging ondervindt nadat Phatfour de Klant heeft geïnformeerd over het moment van levering, of indien blijkt dat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Phatfour (indien van toepassing) het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Phatfour zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Phatfour.
 5. Dag en tijdstip van aflevering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten. Er vindt in principe geen levering plaats op zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen.
 6. Aflevering vindt plaats tot de deur van de Klant. Het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning van de Klant, de schuur of anderszins bij de woning behorende onroerende zaken, te betreden.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Phatfour tot het moment van levering door Phatfour aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Phatfour bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Phatfour heeft het recht bepaalde werkzaamheden -zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend- de uitvoering van de garantiewerkzaamheden, het transport en de montage van artikelen, te laten verrichten door derden.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Phatfour zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Phatfour te melden.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Phatfour is gewezen op de te late betaling en Phatfour de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Phatfour gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en 5% over de volgende EUR 5.000 met een minimum van EUR 40,-. Phatfour kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


HERROEPINGSRECHT

 1. De Klant heeft de mogelijkheid om een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Phatfour mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangen heeft.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zoals genoemd in artikel 8.1 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN BIJBEHORENDE KOSTEN

 1. Indien de Klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Phatfour.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant - conform de door Phatfour verstrekte redelijke en duidelijke instructies - het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking terug aan Phatfour , of overhandigt hij dit aan de Phatfour dealer alwaar de levering van het product heeft plaatsgevonden.
 3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de Klant een bedrag betaald heeft aan Phatfour, zal Phatfour dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De termijn voor terugbetaling strekt zich vanaf de dag dat het product in het magazijn van Phatfour is ontvangen.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 1. Phatfour kan het herroepingsrecht van de Klant enkel uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: (a) die door Phatfour tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; (b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; en/of (c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Phatfour staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Op de producten en overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst op afstand, zijn de Garantievoorwaarden zoals vermeld op de Website van toepassing.
 3. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering bij de Klant.
 4. Claims onder de garantie dienen – onder aanbieding van het product ter inspectie – bij Phatfour ingediend te worden. Gelijktijdig dienen de originele aankoopbon
 5. Phatfour zal mankementen die binnen de garantie vallen kosteloos vervangen in de werkplaats. Transport van een Phatfour voor een garantieclaim naar de werkplaats is voor rekening van de klant.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Phatfour behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Phatfour heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

GEGEVENS EN BESTANDEN, PRIVACY

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Phatfour geëxploiteerde website(s) en op alle producten en diensten die via het internet door Phatfour aan Klanten worden aangeboden en geleverd.
 2. Phatfour behandelt de gegevens van de Klant vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Phatfour daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van het product of de dienst noodzakelijk is. Voor zover de door de Klant verstrekte gegevens kwalificeren als persoonsgegevens, neemt Phatfour bij de verwerking van deze gegevens alle relevante privacy wet- en regelgeving in acht. In het privacy statement op de website van Phatfour wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Phatfour voor welke doeleinden verwerkt, en op welke manier omgegaan wordt met privacy wet- en regelgeving.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Phatfour partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op de website www.phatfour.com. De Klant heeft verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en heeft zich akkoord verklaard hiermee, alvorens de overeenkomst kon worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden van Phatfour B.V. zijn opgesteld in december 2018. Van toepassing is steeds de laatste versie van de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de website www.phatfour.com.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.