GARANTIE

Al onze producten worden uitvoerig getest voordat ze op de markt worden gebracht. Voor alle producten die je koopt zijn onze garantievoorwaarden van toepassing.

PHATFOUR GARANTIEVOORWAARDEN

Op alle producten van Phatfour zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen de garantie ziet.

ARTIKEL 1 PHATFOUR GARANTIE

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van jouw bike. Voer een eerste controlebeurt uit na 300 km op de FLB+ en FLS+ / 250 km op de FLX of binnen 3 maanden na aankoop van jouw bike om de garantie te behouden. Onderhoud kun je ook laten uitvoeren door onze Phatfour-monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud.

ARTIKEL 2 GARANTIE

 1. Phatfour garandeert dat de Phatfour bikes vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Phatfour bike.
 3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
 4. De garantie is niet overdraagbaar.
 5. De garantietermijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst van levering.

ARTIKEL 3 GARANTIEPERIODE

 1. Voor de Phatfour bike frames geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 2. Voor de Phatfour bike spatborden geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 3. Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 4. Op de accu geeft Phatfour 2 jaar garantie. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie.
 5. Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.7 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 6. Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie-en/of materiaalfouten.
 7. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 8. Op de Phatfour bike showmodellen geldt 50% van de garantietermijn van de hierboven benoemde garantieperiodes.

ARTIKEL 4 GARANTIE-UITSLUITINGEN

 1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  a. De bike heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 3 maanden of 300 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen.
  b. De Phatfour heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen.
  c. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens te vinden is op de website.
  d. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Phatfour bike dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.:
  i. Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
  ii. Tegen stoepranden aanrijden;
  iii. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
  e. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bike of zijn onjuist gemonteerd.
  f. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
  g. Bij constatering dat de maximumsnelheid van 25km/h is aangepast.
  h. Bij belasting zadel met meer dan 120 kg.
  i. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg.
  j. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Phatfour voor schade aan (onderdelen van) de Phatfour bike als gevolg van:
  a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk.
  b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
  c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest. Dit geldt ook voor het zadel. Deze kan van kleur veranderen. Dit door gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
  d. Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en zadel.
  e. Phatfour bikes die gebruikt worden ten behoeve van verhuur.
 3. Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat en instellingen, zoals het gebruik van niet-erkende Phatfour onderdelen en/of accessoires;

​​

ARTIKEL 5 ARBEIDSKOSTEN OP ONDERDELEN IN GEVAL VAN GARANTIE

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Phatfour is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Phatfour worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van Phatfour.

ARTIKEL 6 INDIENEN VAN EEN CLAIM ONDER DE GARANTIE

 1. Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Phatfour. Op deze manier kan Phatfour beoordelen of er sprake is van een garantiegeval.
 2. Phatfour zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om het defect te beoordelen zonder de Phatfour bike in ‘levende’ lijve te aanschouwen zal er in samenspraak met de eigenaar naar een passende oplossing worden gezocht.
 3. Alvorens een vervangend product op te sturen kan Phatfour eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Phatfour wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Phatfour besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.
 4. Kosten van transport van de Phatfour bike en/of onderdelen van en naar Phatfour komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
 5. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Phatfour voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Een door Phatfour gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Phatfour ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Phatfour strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Phatfour.


Phatfour B.V. - ​KVK ​73120146 – ​www.phatfour.com​ – April 2020